onsdag 3 mars 2010

Recite the heart sutra in swedish...

Hi.

I noticed there were no swedish translations of how to recite the heartsutra (hjärtsutran) in swedish.
So i made a go at it.
Ino is the one leading the ceremony, and * means you "ring the bell".
enjoy.


(Ino only)
Hjärtat av den perfekta visdomen sutra*

(Alla)
Då/ A/vo/lo/ki/tes/va/ra/, me/di/te/ra/de/ dju/pt*
såg/ han/ tom/het/en/ i/ al/la/ fem/ skan/dhas/
och/ löste/ de/ band/ som/ or/sa/kat/ li/dan/det/.
O/ Sha/ri/pu/tra/,
Form/ är/ ing/et/ an/nat/ än/ tom/het/,
tom/het/ ing/et/ an/nat/ än/ form.
Form/ är/ en/dast/ tom/het/,
tom/het/ en/dast/ form/.
Kän/slor/, in/tryck, for/mer/ing/ar/,med/vet/an/de/
är/ ock/så/ sam/ma.
O/ Sha/ri/pu/tra/, Allt/ing/ är/ ur/sprung/lig/ tom/het
som/ var/ken/ föds/ el/ler/ för/gås,
är/ var/ken/ fläck/ad/ el/ler/ ren,
var/ken/ kom/mer/ el/ler/ går.
Så/, i/ tom/het/ ing/en/ form,
ing/en/ kän/sla/, tan/ke/ el/ler/ for/mer/ing,
ing/et med/vet/an/de.
Ej/ öga/, öra/, nä/sa/, tun/ga/, kro/pp/, sin/ne
ej/ färg/, ljud/, lukt/, smak/, kän/sel,
ell/er/ det/ som/ sin/net/ hål/ler/ fast/ vid,
inte/ ens/ för/nim/mel/sen/ som/ såd/an.
Ing/en/ o/kun/nig/het/ eller/ dess/ upp/hör/an/de,
Ing/et/ ål/dran/de/ och/ ing/en/ död,
ing/et/ slut/ på/ ål/dran/de/ och/ ing/en/ död.
Ing/et/ li/dan/de, or/sak/ till/ li/dan/de/
eller/ upp/hör/an/de/ av/ li/dan/de
Ing/en/ väg/, ing/en/ vis/dom/ ing/et/ upp/nå/en/de.
Ing/et/ upp/nå/en/de, så Bod/dhi/satt/vas/ lever/
det/ta/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/*
Be/fri/ad/ från/ il/lu/si/on/ens/ hin/der
Be/fri/ad/ och/ där/i/gen/om/ be/fri/ad/ från/ räd/sla/
Bort/om/ all/ il/lu/si/on, nir/va/na/ är/ här
Al/la/ ti/di/ga/re/, nu/va/ran/de/ och/
fram/tida/ Bud/dhor,lever/ det/ta/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/*
och/ kom/mer/ till/ hel/ och/ full/änd/ad/ ins/ikt/.
Vet/ där/för/ att/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/
Är/ det/ hel/iga/ man/trat/, det/ lys/an/de/ man/trat/,
det/ ena/stå/en/de/ man/trat/,
det/ o/jäm/för/li/ga/ man/trat/
Ge/nom/ vil/ket/ allt/ li/dan/de/ blir/ klart/
Det/ta/ är/ ing/et/ an/nat/ än/ san/ning.
pro/kla/me/ra/ där/för/ praj/na/ pa/ra/mi/ta man/trat/
pro/kla/me/ra/ det/ta/ man/tra/ och/ pro/kla/me/ra
Gate! Gate! Paragate! Parasamgate! Bodhi! Svaha! *


And here's the original...

INO ONLY =

The Heart of the Great Perfection of Wisdom Sutra*
(Maka Hannya Haramita Shin Gyo in English)

EVERYONE =

A/vo/lo/ki/tes/va/ra/, A/wa/kened/ One/ of/ Com/pas/sion/,

In/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/, the/Deep/ Prac/tice/ of/ Per/fect/ Wis/dom/*

Per/ceived/ the/ emp/ti/ness/ of /all /five /con/di/tions/,

And/ was/ free/ of/ suf/fer/ing/.

O/ Sha/ri/pu/tra/, form/ is/ no/ o/ther/ than/ emp/ti/ness/,

Emp/ti/ness/ no/ o/ther/ than/ form/;

Form/ is/ pre/cise/ly/ emp/ti/ness/, emp/ti/ness/ pre/cise/ly/ form/.

Sen/sa/tions/, per/cep/tions/, for/ma/tions/ and/ con/scious/ness/ are/ al/so/ like/ this/.

O/ Sha/ri/pu/tra/, all/ things/ are/ ex/pres/sions/ of/ emp/ti/ness/,

Not/ born/, not/ des/troyed/, not/ stained/, not/ pure/;

Nei/ther/ wax/ing/ nor/ wan/ing/.

Thus/ emp/ti/ness/ is/ not/ form/; not/ sen/sa/tion/ nor/ per/cep/tion/,

not/ for/ma/tion/ nor/ con/scious/ness/.

No/ eye/, ear/, nose/, tongue/, bo/dy/, mind/;

No/ sight/, sound/, smell/, taste/, touch/, nor/ ob/ject/ of/ mind/;

No/ realm/ of/ sight/, no/ realm/ of/ con/scious/ness/;

No/ ig/no/rance/, no/ end/ to/ ig/no/rance/;

No/ old/ age/ and/ death/,

No/ ces/sa/tion/ of/ old/ age/ and/ death/;

No/ suf/fer/ing/, nor/ cause/ or/ end/ to/ suf/fer/ing/;

No/ path/, no/ wis/dom/ and/ no/ gain/.

No/ gain/ – thus/ Bod/dhi/satt/vas/ live/ this/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/*

With/ no/ hin/drance/ of/ mind/ –

No/ hin/drance/ there/fore/ no/ fear/.

Far/ be/yond/ all/ de/lu/sion/, Nir/va/na/ is/ al/rea/dy/ here/.

All/ past/, pre/sent/ and/ fu/ture/ Budd/has/

Live/ this/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/*

And/ re/al/ize/ su/preme/ and/ com/plete/ en/light/en/ment/.

There/fore/ know/ that/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/

Is/ the/ sac/red/ man/tra/, the/ lu/min/ous/ man/tra/,

the/ sup/reme/ man/tra/, the/ in/com/pa/ra/ble/ man/tra/

by/ which/ all/ suf/fe/ring/ is/ clear/.

This/ is/ no/ o/ther/ than/ Truth/.

There/fore/ set/ forth/ the/ Praj/na/ Pa/ra/mi/ta/ man/tra/.

Set/ forth/ this/ man/tra/ and/ pro/claim/:*

(1x)
Gate! Gate! (Already Gone, Gone)
Paragate! (Already Gone Beyond)
Parasamgate! (Already Fully Beyond)
Bodhi! Svaha! * (Awakening, Rejoice)Mtfbwy
Fugen

2 kommentarer:

 1. Jättebra, tack så mycket! :)

  Här är Finnish version:

  Y/din/suut/ra

  Kun/ A/va/lo/ki/tes/va/ra /Bod/hi/satt/va/, har/joit/ta/en/ sy/väs/ti praj/na/-pa/ra/mi/taa/, ha/vait/si/ sel/ke/äs/ti/ vii/den/ skand/han/ o/le/van/ tyh/ji/ä/, hän/ va/pau/tui/ kai/kes/ta/ kär/si/myk/ses/tä/ ja/ tus/kas/ta.

  Sa/ri/put/ra/, muo/to/ ei/ e/ro/a/ tyh/jyy/des/tä, tyh/jyys/ ei/ muo/dos/ta/.

  Se/ mi/kä/ on/ muo/to/a/ on/ tyh/jyyt/tä/, se/ mi/kä/ on/ tyh/jyyt/tä/, muo/to/a/.

  Sa/moin/ o/vat/ myös/ tun/te/muk/set/, ha/vain/not/, kä/si/tyk/set/ ja/ tie/toi/suus/.

  Sa/ri/put/ra/, kaik/ki/ a/si/at/ ja/ il/mi/öt/ o/vat/ tyh/jyy/den/ lei/maa/mi/a/; ne/ ei/vät/ syn/ny/ tai/ ka/to/a/, ei/vät/ o/le e/pä/puh/tai/ta/ tai/ puh/tai/ta/, ei/vät/ kas/va/ tai/ vä/he/ne/.

  Näin/ ol/len/, tyh/jyy/des/sä/, ei/ muo/to/ja/, ei/ tun/te/muk/si/a/, ha/vain/to/ja/, kä/si/tyk/si/ä, tai/ tie/toi/suut/ta/; ei/ sil/mi/ä/, kor/vi/a/, ne/nää/, kiel/tä/, ke/ho/a/, miel/tä/;

  ei/ hah/mo/ja, ää/ni/ä, tuok/su/ja/, ma/ku/ja/, kos/ke/tet/ta/vi/a koh/tei/ta/, mie/len/ koh/tei/ta/; ei/ mi/tään/ nä/ke/mi/sen/ a/lu/eel/ta/ tie/toi/suu/den/ a/lu/eel/le/ saak/ka/;

  ei/ tie/tä/mät/tö/myyt/tä/ ei/kä/ tie/tä/mät/tö/myy/den/ lop/pu/a/, ai/na/ van/he/ne/mat/to/muu/teen/ ja/ kuo/le/mat/to/muu/teen/ saak/ka/, ja/ ei/ van/he/ne/mi/sen/ ja/ kuo/le/man/ lop/pu/a/;

  ei/ kär/si/mys/tä/, syy/tä/, lak/kaa/mis/ta/ tai/ pol/ku/a/; ei/ vii/saut/ta/ ja/ ei/ saa/vut/ta/mis/ta/.

  Il/man/ mi/tään/ saa/vu/tet/ta/vaa/, bod/hi/satt/vat/ tu/keu/tu/vat/ praj/na/-pa/ra/mi/taan/, ja/ hei/dän/ mie/len/sä/ ovat/ vail/la/ es/tet/tä/.

  He/ o/vat/ vail/la/ es/tet/tä/, ja/ tä/ten/ il/man/ pel/ko/a/.

  Kau/ka/na/ kai/kis/ta/ häm/men/nyk/sen/ u/nis/ta/, he/ o/vat/ nir/va/nas/sa/.

  Kaik/ki/ men/nei/syy/den/, ny/kyi/syy/den/ ja/ tu/le/vai/suu/den/ budd/hat/ tu/keu/tu/vat/ praj/na/-pa/ra/mi/taan/ ja/ saa/vut/ta/vat/ a/nut/ta/ra/-sam/yak/-sam/bod/hin/.

  Näin/ ol/len/ tie/dä/, et/tä/ praj/na/-pa/ra/mi/ta/ on/ suu/ri/ y/li/maal/li/nen/ mant/ra/, suu/ri/ lois/ta/va/ mant/ra/, y/li/ver/tai/nen/ mant/ra/, ver/taan/sa/ vail/la/ o/le/va/ täy/del/li/nen/ mant/ra/,
  jo/ka/ ky/ke/nee/ pois/ta/maan/ kai/ken/ kär/si/myk/sen/, ja/ on/ to/del/li/nen/, vir/hee/tön/.

  Siis/ lau/su/ praj/na/-pa/ra/mi/ta/ mant/raa/, lau/su/ mant/raa/, jo/ka/ me/nee/ näin/:

  ga/te/, ga/te/, pa/ra/ga/te/, pa/ra/sam/ga/te/, bod/hi/, sva/ha/!

  Praj/nan/ Y/din/suut/ra/.

  :)

  SvaraRadera
 2. okay guys... your going to have to help me with pronunciation! I'm excited to have a go at it :D

  Thank you for your efforts, ummm both of you!

  Gassho

  SvaraRadera